نرم افزار Carrier یکی از نم افزارهای پرکاربرد در زمینه محاسبات بارهای حرارتی و برودتی در ساختمان های به کاربر قرار میدهد او را قادر می سازد تا محاسبات تهویه مطبوع را ر ساختمان شبیه سازی بکد و بر اساس دفترچه خروجی میگیرد.