شغل حسابداری در صورتی که آموزش حسابداری کاربردی انجام گرفته باشد ، هیچ محدودیت مکانی ندارد و در مکان هایی مانند شهر ها ( شرکت ها ) ، روستا ها ( تعاونیها ) ، خارج شهر ( شهرک صنعتی ) و … می توان مشغول به کار شد .