کارآموزی زیر نظر مدیر مالی در شرکت های حسابداری و انجام پروژه های مالی می باشد .