• آموزشگاه تعمیرات موبایل سپیدار ساختمان مستقل و مجهزی برای این دوره نظر گرفته که در نوع خود در شمالغرب بدن رقیب می باشد.
  • کارآموزان شهرستانی در صورت نیاز به خوابگاه معرفی می شوند.
  • آموزشگاه سپیدار از اساتید مجرب علمی و فنی بهره می برد.
  • پس از پایان دوره به مدت 5 سال پشتیبانی داریم.
  • هنگام راه اندازی کسب و کار در تعمیرات موبایل مشاوره رایگان برای خرید تجهیزات و وضعیت بازار این شغل ارایه می شود.