بله ، کارآموزان پس از اتمام دوره و قبولی در آزمون مدرک معتبر و بین المللی فنی و حرفه ای دریافت می کنند