دوره آموزش حداکثر 6 ماه است و در مرحله اول بالغ بر ۹۵% قبول می‌شوند و آزمون مجدد نیز پیش‌بینی شده است.