در صورتی که قصد راه اندازی کسب و کار در شغل تعمیرات موبایل دارید نیاز به هزینه در دو بخش خواهید داشت:

  • سرمایه برای اجاره محل
  • سرمایه خرید تجهیزات اولیه که حداقل 30 الی 60 میلیون نیاز است.