دوره آموزش تعمیرات موبایل در این مرکز طی چهار ترم برگزار میشود:

  • ترم اول : نرم افزار موبایل
  • ترم دوم: سخت افزار موبایل
  • ترم سوم: سخت افزار موبایل
  • ترم چهارم: سخت افزار موبایل (اختصاصی هارد)

طول هر ترم یک ماه می باشد. هر ترم 15 جلسه می باشد.هر جلسه 2 ساعت می باشد