در این مؤسسه ، دیپلم گردشگری و مدیریت خانواده ارایه می شود.همچنین مدرک دیپلم ، قابل استعلام از آموزش و پرورش و وزارت ارشاد است.