حسابدار موفق به کسی گفته می شود که با شرکت در دوره های مختلف  آموزش حسابداری ویژه بازار کار ، اطلاعات خود را بروز نمایند .