مدت زمان دوره آموزش تعمیرات موبایل 120 ساعت می باشد.