پیشنهاد ما به شما  با توجه به تعامل و انجام کار حسابداری شرکت ها و همچنین داشتن سابقه درخشان در زمینه آموزش حسابداری ویژه بازار کار مجموعه سپیدار  می باشد که در این خصوص بی نظیر می باشد .