کارآموزی همراه با آموزش حسابداری زیر نظر مدیر مالی مجرب صورت می گیرد .