باید یک دوره آموزش حسابداری ویژه بازار کار را در  یک مجموعه معتبر و صاحب نام آموزشی بگذرانید .