مسلما تمامی امور بر رکود شرکت ها تاثیر می گذارند اما حسابداری در همه جا حتی فروشگاه ها نیز کار دارد .