اشتغال به صورت پاره وقت ، نیمه وقت و پروژه ای از مزیت های مهم این رشته می باشد که البته می تواند شغل دوم و در آمد اول هم باشد .