بله بی شک این امر میسر می باشد . زیرا آموزش دانشگاهی حسابداری با آموزش حسابداری ویژه بازار کار فاصله زیادی دارد و در این آموزش تجربه از مدرک مهم تر می باشد .