مهر و موم و واشر را تعویض کنید

مهر و موم و واشر را تعویض کنید