ویژگی های تلفن های همراه آینده

در تلفن های همراه آینده چه ویژگی های جدیدی می توانیم ببینیم؟