دلایل تعمیر گوشی به جای خرید

چرا تعمیر را به خرید یک گوشی جدید ترجیح می دهیم؟