دوربین مداربسته

دوربین مدار بسته از ارتکاب بسیاری از جرایم جلوگیری می کند.آموزش دوربین مداربسته در تبریز کافاز