عناورین دوره فنی بازرسی کالا در تبریز:

  • کلیات و مفاهیم بازرسی فنی کالا
  • دیدگاه های بازرسی (زمان،مکان،روش)
  • مدارک اصلی در بازرسی کالا و قطعات فلزی
  • آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی
  • گزارس بازرسی مواد و الزامات مهم
  • اصول گزارش نویسی
  • سطح بازرسی قطعات و تجهیزات اندازه گیری و بازرسی